template_01
template_04
title1

สู่การให้บริการดูแลบริหารงานทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลหมู่บ้าน - คอนโด

รับบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร-คอนโด
     รับจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

     เพิ่มสิน พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท pic3เป็นบริษัทหนึ่งที่ดำเนินการรับบริหารจัดการอาคารสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ชุมชน-คอนโด หอพัก อพาร์ทเม้นท์ สโมสร/คลับเฮ้าส์ และงานระบบไฟฟ้า-ประปา เครื่องปรับอากาศ นโยบายโดยจะเน้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและผู้พักอาศัยมากที่สุด และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านผู้รับบริการ และหากการบริหารงานอาคารในโครงการของท่าน

line1
pic4
title2

เพิ่มสิน พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

เข้ามาดูแลบริหารจัดการนิติบุคคล
อาคารชุด-หมู่บ้าน มีข้อดีดังนี้

ประสบปัญหาการดำเนินงานบริหารจัดการอาคารที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหาบางประการ หรือทางโครงการ/ท่านเจ้าของร่วม/คณะกรรมการบริหารฯ ไม่มีเวลาพอในการกำกับดูแลอาคาร

pic2

   เพิ่มสิน พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ ทีมงานบริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์บริหารงานด้านอาคารมากกว่า 15 ปี พร้อมให้คำแนะนำและขอรับอาสาเข้าช่วยดูแลบริหารการจัดการเพื่อให้การดูแลอาคารชุมชนที่พักอาศัยของท่านเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการอันจะเป็นการรักษา และเพิ่มมูลค่าของอาคารที่พัก/ชุมชนหมู่บ้านให้คงคุณค่ามากยิ่งขึ้น

pic5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณศิวะพันธ์ 081-398-0092 , คุณชนัญญา 081-449-5509

   รายละเอียดการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน อาทิเช่น นัดประชุมชี้แจงแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่้บ้านจัดสรรกับผู้ว่าจ้าง การตรวจสอบแผนผังการจัดสรรแจ้งหนังสือถึงผู้ซื้อที่ดินจัดสรร 3 วิธีการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จัดทำรายการทรัพย์สิน จัดทำอัตราส่วนค่าใ้ช้จ่าย กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บค่าบริการ ร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้างร่างข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จัดประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้าน ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อใ้ห้ระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในโครงการได้รับการดูแล ตลอดจนการดูแลทำบัญชีการจัดเก็บค่าบริการต่างๆ ในโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ

line1
 1. บริษัทมีระบบการตรวจสอบทางบัญชี การจัดเก็บเงินค่าส่วนกลาง และงานด้านต่างๆ ของฝ่ายนิติบุคคลฯ ให้สามารถดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระบบการควบคุมที่ดีป้องกันการทุจริต มีความเป็นธรรมมาภิบาล และเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน
   
 2. การดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การจัดเก็บเงินค่าส่วนกลาง การอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกบ้าน/ผู้พักอาศัยทุกท่าน อย่างตรงไปตรงมา มีความยุติธรรม และไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใดหรือฝ่ายใด
   
 3. ลดภาระการดูแลการบริหารและดำเนินงานด้านต่างๆ ในอาคารเนื่องจากมีทีมงาน เพิ่มสินฯ เข้ามาดูแลแทน

พันธกิจบริการของทีมงาน
เพิ่มสิน พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

 • ตัดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รักษาและสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการ
   
 • การพัฒนาสร้างสรรค์บรรยากาศของอาคารที่พักอาศัย/หมู่บ้าน โดยรวมให้มีความสวยงามและมีสภาพ
  แวดล้อมที่ดี
   
 • การรักษาเสริมสร้างทางกายภาพของอาคาร/หมู่บ้าน ให้ดูดีทำชุมชนให้น่าอยู่อาศัยตลอดเวลาเพื่อความผาสุข สร้างความประทับใจให้เกิดแก่ผู้พักอาศัย/ผู้ใช้บริการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินอาคารที่พักอาศัย/
  หมู่บ้านจัดสรร

ตัวอย่างโครงการการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การจัดประชุมใหญ่สมาชิกผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเพื่อขอมติการจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรพรีเมี่ยมเพลส 1
(ประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2551 เวลา 10.00 น.)

???????????? ????????????
???????????? ????????????

:: การติดป้ายประกาศในหมู่บ้านจัดสรรพรีเมี่ยมเพลส 1 ::

???????????? ????????????

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการของเพิ่มสิน พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

หมู่่บ้านไพลินปาร์ค

อาคารชุดริเวอร์ปาร์ค พหลโยธิน

หมู่่บ้านอรุณพัฒน์ 3

หมู่่บ้านออลสวีท สายไหม

หมู่่บ้านพรีเมี่ยมเพลส 2

อาคารชุดมานนท์เพลส